♪◙♪◙♪◙♪◙ จำนวนวนในแตละเดอนจำนวนวนในแตละเดอนเคลดลบ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙ ♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙
♪◙♪◙♪◙
♪◙
♪◙♪◙♪◙ ♪◙♪◙♪◙ ♪◙♪◙
♪◙
♪◙♪◙♪◙ ♪◙
♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙♪◙